Vanliga frågor & Svar

Vad betyder/menas med

 • Vattentjänster = allmänt (kommunalt) vatten, spill- och dagvattenavlopp.
 • Vatten = dricksvatten för hushållbehov.
 • Avlopp = samlingsbenämning för spill-, dag- och dräneringsvatten.
 • Hushållsspillvatten = förorenat vatten från hushåll, t.ex. från bad, disk, tvätt och toalett.
 • Spillvatten = förorenat vatten från hushåll, industri, serviceanläggning o.d.
 • Dagvatten = Ytligt avrinnande regn-  och smältvatten.
 • Dränering = Vatten som avleds genom dränering.
 • Servisledning = ledning som sammanbinder en fastighet med en förbindelsepunkt i ett distributionsnät.
 • Enskild anläggning = fastighetens egna vatten respektive avloppsbrunn.
 • VA-huvudman = den kommunala enhet som ansvarar för allmänt vatten och avlopp.
  (De kommunala va-anläggningarna sköts av Nodava som är samägt till 100 % av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.)
 • Verksamhetsområde = inom detta område har fastighetsägare rätt att ansluta fastighet till aktuell vattentjänst, likväl som skyldighet att betala va-avgift för tjänst.
 • LTA = Lätt TryckAvloppssystem, dvs varje fastighet har en egen avloppspump.

Kommunen har ansvar att ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang om det behövs, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Så här står det i  vattentjänstlagen 6 § om kommunens skyldighet att ordna vattentjänster:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Kommunfullmäktige fattar beslut om verksamhetsområde.

När en fastighet ansluter till kommunal vattentjänst ska anläggningsavgift alltid betalas enligt den vid tillfället för inkoppling gällande va-taxan.

Nuvarande gällande va-taxa (länken öppnas i nytt fönster)

Anläggningsavgift betalas normalt endast för bebyggd fastighet, dvs den fastighet som har behov av vattentjänster.

Nej, oavsett hur ofta boendet används finns vattentjänsterna tillgängliga året om.

Det vanligaste är att fastighetsägaren kontaktar sin bank för att ta ett bostadslån. Anslutning till kommunala vattentjänster bör likställas med renovering av kök, badrum, omläggning tak eller husgrundsdränering, då denna typ av upprustning är en investering och värdehöjande insats i fastigheten som oftast finansieras genom ett banklån.

Om det inte är möjligt att få lån via bank kan det finnas möjlighet att dela upp betalningen av fastighetens anläggningsavgift på 10 år inklusive ränta, enligt 36 § vattentjänstlagen.

Lägenhet är ett begrepp för att hantera ett eller flera utrymmen i byggnad som bildar en enhet. Varje sådan enhet som har installerats med toalett samt möjlighet till någon form av kök bedöms som en lägenhet.

Exempel: En fastighet bebyggd med villa och gäststuga.
Det finns ett kök med flera toaletter i villabyggnaden = 1 lägenhet.
Det finns en toalett i gäststugan samt möjlighet att installera pentry = 1 lägenhet.
Det finns därmed på denna fastighet totalt = 2 lägenheter.

Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när ändring av förhållanden inträder som påverkar uttag av anläggnings- och brukningsavgift.

Fastighetsägare kan erhålla ”skälig ersättning för onyttigbliven anläggning”, max 10 år gammal, avseende:

 • enskild ”godkänd” avloppsanläggning.
 • särskild åtgärd eller utrustning för rening av dricksvatten till ”godkänd” kvalitet.

I normalfallet installeras det en vattenmätare inomhus (uppvärmt bostadsutrymme).

Om det inte går att installera vattenmätare, kan va-huvudmannen medge att förbrukningen uppskattas med schablon.

Kommunens va-huvudman bygger fram vattentjänster till fastighetens förbindelsepunkt.

Ofta meddelas förbindelsepunkten strax utanför fastighetsgränsen, men punkten kan även meddelas bli i direkt anslutning till den allmänna huvudledningen om denna ligger inom fastigheten.

Fastighetsägaren ansvarar för ledningar och brunnar från fastighetens förbindelsepunkt in till huset.

Fastighetsägaren ansvarar för att bygga och bekosta va-ledningar med tillhörande brunnar mellan fastighetens förbindelsepunkt och den byggnad som ska anslutas.

Anlita en kunnig entreprenör för anläggningsarbetet som både omfattar projektering, utförande och redovisning av det utförda arbetet.

Innan arbetet påbörjas ska fastighetsägaren lämna i en anmälan till Stadsbyggnadsförvaltningen pga. förändring av fastighetens va-installation. Byggnadsinspektören och va-huvudmannen samråder med fastighetsägaren och dennes entreprenör för att säkerställa att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt.

Normalt ligger ledningsnätet c:a 2,5 m under markytan för att vattenledningsnätet ska hamna på frostfritt djup och för att med de flesta byggnader med källare ska kunna anslutas till ledningsnätet med självfall.

Information om vilket djup ledningsnätet ligger på vid din fastighet får du veta när det är aktuellt att ansluta fastigheten.

Spillvattennät kan antingen byggas ut med självfalls- eller tryckavloppsledningar.

I ett självfallsnät kan en fastighet oftast ansluta utan pumpstation, medan i ett tryckledningsnät behöver varje fastighet en pumpstation för att avleda spillvattnet (pumpstationen tillhandahålls och ägs av va-huvudmannen).

Information om vilken typ av ledningsnät din fastighet kommer att ansluta till lämnas av va-huvudmannen när det är aktuellt att ansluta fastigheten.

Ja, under förutsättning att det endast är spillvatten som avleds till den enskilda avloppsanläggningen.

Om dag- och dränvatten är kopplat till den enskilda avloppsanläggning och detta vatten ska fortsätta gå till denna anläggning behöver en ny spillvattenledning dras från förbindelsepunkten fram till huset för inkoppling.

Ja, om den är hel och tät.
Om ledningen inte är tät finns risk att grundvatten läcker in, vilket kan göra att pumpen får gå långa perioder per dag. Pumpen slits snabbare och det påverkar även den årliga driftskostnaden för el.

När fastigheten ansluts till det kommunala spillvattenavloppsnätet behövs inte slamavskiljaren eller avloppstanken längre. Brunnen eller tanken kan få ligga kvar i marken om den sluttömts och fyllts med sand eller annat lämpligt material för att den inte ska falla samman och orsaka olyckor.

Ett annat alternativ är att tömma, gräva upp, kapa ner brunnen/tanken i mindre bitar (< 2 x 2 m) och lämna in detta till återvinningscentralen.

Ja, så länge den egna vattenbrunnen är helt separerad från den allmänna vattenanläggningen.

ed separerad menas att den egna vattenbrunnen och den allmänna va-installationen inte är ihopkopplade så att vatten från den egna brunnen riskerar att komma ut i det allmänna vattennätet.

Fastighetsägaren redovisar skriftligt till huvudmannen att vattnet från den egna brunnen är separerat i samband med inkoppling till allmänt vattennät.

Om det finns allmän dagvattenanläggning i området, ansluts dag- och dränvatten till denna anläggning.
Finns inte allmän anläggning tas dag- och dränvatten omhand lokalt på den egna fastigheten.

Va-huvudmannen ansvarar för störningar pga. problem i huvudledningsnätet och även i de fall spillvattenavloppsnätet är ett s.k. LTA-system och fastighetens LTA-pumpstation krånglar pga. fabrikationsfel, slitage genom normal drift eller liknande.

Störningar p.g.a. problem inom fastigheten eller förorsakade av onormalt brukande inom fastigheten ansvaras av respektive fastighetsägare.

Ja, det går att samordna nedläggning av fiber- och va-anläggning i de områden som det kan bli aktuellt.

Information om det kommer att ske samordning i ditt område ges i samband med information om utbyggnad av allmänna vattentjänster.

Se aktuell information hos Skatteverket angående möjlighet till ROT-avdrag.

NÅGRA FRÅGOR & FUNDERINGAR?

Vi svarar gärna på dem. Skicka en e-post till info@nodava.se eller kontakta Nodava via telefon 020-55 27 00. Ange samtidigt vilken kommun din fastighet ligger i, så återkommer vi så snart som möjligt.
Välkommen med dina frågor!